پنج گام به سوی موفقیت در ساماندهی محیط کار (مقدمه)(مقالات علمی)

نظام ساماندهی محیط کار، یکی ازروش های مؤثر در تغییر شرایط محیط کار با ایجاد زمینه مناسب همکاری کارکنان می باشد. 5s یکی ازروش های عملی است که با اجرای آن درسازمان، نگرش ها نسبت به محیط کار تغییر یافته و با درگیر نمودن کلیه کارکنان در گروه های کاری، محیط کار به نحو مطلوب بهبود می یابد. دراین راه تمامی کارکنان با نگرشی جدید به محیط کار خود می نگرند وسعی در تغییر آن به یک فضای شاداب وپر نشاط نموده به طوری که فعالیت در آن فضای مایه افتخار و مباهات خواهد شد.

پنج گام به سوی موفقیت در ساماندهی محیط کار (مقدمه)

تاریخچه :

بعد از جنگ دوم جهانی، ژاپنی ها برای جبران خسارت های ناشی از جنگ و آغاز زندگی نوین، پذیرفته بودند که باید جهان و پدیده های مدیریتی وصنعتی آن روزگار را بهتر بشناسند. به همین خاطر در مطالعات و با زدیدهای خود، درآمریکا با پدیده HOUSE KEEPING(خانه داری صنعتی) آن هم تنها در برخی صنایع آشناشدند. این معیارهای خانه داری صنعتی که شامل نظافت، بهداشت، نظم و ترتیب، رعایت کامل ایمنی وجلوگیری از حوادث به ویژه انفجار و آتش سوزی، جلوگیری از انباشت ضایعات و تل مواد در راهروها و خیابان های کارخانه و معابر داخل کارگاها و ریخت و پاش ابزار ونشت انواع مواد روغنی وشیمیایی وحتی آب درمحیط کار بود، معمولا در کارخانه هایی می گردید که عدم رعایتای معیارها در آنها موجب خطرات و ضایعات غیر قابل جبران جانی و مالی واجتماعی می شد و یا محصول آنها مستقیما با بهداشت وسلامت مصرف کننده سروکار پیدا می کرد.

از این رومعیارهای HOUSE KEEPING درکارخانه های مهمات سازی، داروسازی، تجهیزات و لوازم پزشکی واتاق عمل، مواد شیمیایی، مواد بهداشتی و مانند آن کاربرد داشت. ژاپنی ها با مطالعه و مشاهده رعایت این معیارها دراین کارخانه ها متوجه تاثیر و نقش قابل توجه آن نه تنها درحفظ ایمنی وبهداشت محصول بلکه در ایجاد ظاهر آراسته، نقل وانتقال روان، صرفه جویی مکان وزمان وروی هم رفته محیط آراسته و همکارانی خوش ظاهر و با نظم وانضباط پی بردند و از این روتصمیم گرفتند آن را در همه صنایع و همه واحدهای کوچک وبزرگ تولیدی به کارگیرند.

اما از آنجا که دریافته بودند این معیارها جهانی است وهمه فرهنگ ها، ادیان وملل جهان اصولی برای رعایت اینگونه اموردارند، با مطالعه در فرهنگ خود به 5 اصل و اصطلاح ژاپنی دست یافتند که با کمک آنها تحقق این امر امکان می یافت و از آنجا که این 5 اصل اتفاقا با تلفظ S در زبان ژاپنی شروع می شد آن را به ژاپنی (گواس) یا به انگلیسی "5S" نامیدند. با توجه به اینکه نظام 5S براساس پاگیزگی، نظم، زیبایی و پرهیز از درهم ریختگی محیط کاروزندگی پایه ریزی شده است واین اصل جزه لاینفک قاموس هستی می باشد به طوری که دین اسلام آن را بخشی از ایمان دانسته است و تاکید کرده که خانه ومحیط زندگیتان را زیبا کنید وصحن سرایش را جارو بزنید و چراغ هایتان را قبل از غروب آفتاب پاک کنید و همچنین توصیه به نظم را پس از توصیه به تقوی بیان نموده است.


تگ ها
5s

افزودن دیدگاه جدید