گروه مهندسی "سی دا" با توکل به پرودگار و امیدوارانه در جهت ارائه طیف کامل و متنوع خدمات تخصصی فناوری اطلاعات، رایانه و همچنین حوزه الکترونیک و ابزار دقیق، حرکت می کند. در این راه از دوستان، همکاران، همراهان و هم پیمانان بهره جسته و حضور و آرای ایشان را مغتنم خواهیم شمرد.

چارچوب حرکتی گروه بر مبنای دانش و توانایی متخصصین این حوزه، هماهنگی منسجم و برنامه ریزی دقیق برپا شده و با استقبال از بازخورد و انتقاد؛ در جهت بهبود مستمر اقدام خواهیم نمود.